Почтовые индексы: Акушинский район

Республика Дагестан

Населенные пункты:

Айникабмахи х – 368280Дубримахи с – 368295Танты с – 368284
Аксакадамахи х – 368291Зильмукмахи х – 368282Тебекмахи с – 368290
Акуша с – 368280Инзимахи х – 368280Тузламахи х – 368286
Алиханмахи с – 368280Кавкамахи с – 368286Узнимахи х – 368291
Аметеркмахи с – 368289Кавкамахи х – 368280Уллучара с – 368290
Арасамахи х – 368286Каддамахи х – 368286Ургани х – 368297
Балхар с – 368287Какмахи х – 368291Ургубамахи х – 368280
Бергеинзимахи х – 368280Камкадамахи х – 368295Урхулакармахи х – 368286
Бийкамахи х – 368286Камхамахи х – 368289Урхучимахи с – 368288
Бикаламахи х – 368286Каралмахи х – 368286Усиша с – 368282
Буккамахи х – 368286Каршамахи х – 368280Уцулимахи х – 368286
Бургимакмахи с – 368291Кассагумахи с – 368286Хажнимахи х – 368295
Бургимахи х – 368291Кертукмахи х – 368280Хенклакармахи х – 368295
Бутри с – 368291Кубримахи х – 368297Цергимахи х – 368280
Верхние Мулебки с – 368291Кули х – 368287Цугни с – 368297
Верхний Каршилимахи х – 368286Кулиямахи х – 368297Цуликана х – 368295
Верхний Чиамахи х – 368286Курашимахи х – 368286Цундимахи х – 368295
Гандрамахи х – 368280Куркебимахи х – 368288Цунимахи х – 368288
Гапшима с – 368295Куркимахи с – 368282Чанкаламахи х – 368282
Геба с – 368286Курьи х – 368288Чиънимахи х – 368291
Герхмахи с – 368291Муги с – 368291Шинкбалакада х – 368295
Гинта с – 368282Мурлатинамахи х – 368286Шукты с – 368297
Гиягирамахи х – 368286Нахки с – 368286Шумримахи х – 368295
Гулатдымахи х – 368286Нацы с – 368297Яраймахи х – 368291
Гулебки х – 368297Нижний Каршилимахи х – 368286Х-во Уржагимахи п – 368286
Гумрамахи х – 368280Нижний Чиамахи х – 368286
Гуннамахи х – 368286Семгамахи х – 368280
Почтовый индекс: Республика Дагестан Акушинский район